Polityka prywatności

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Energoserwis S.A. Lublin wprowadziło do stosowania „Politykę prywatności”, której treść zamieszczono poniżej.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energoserwis S.A. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Tokarska 6, 20-210 Lublin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025427, NIP 712-010-27-41, REGON 430009590.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: biuro@energoserwis.eu lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.
 3. Energoserwis S.A. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

–        w celu realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędnego do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

–        ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

–        gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

–        w celu przedstawienia oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania.

 1. Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom:

–          osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

–          podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych;

–          innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wynikający z przepisów prawa.
 2. Energoserwis S.A. nie zamierza eksportować danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków wspólnej realizacji umowy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Przekazywanie Energoserwis S.A. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich odmowa udostępnienia może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Państwa dane nie będą profilowane.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
UE logo