Oferta Laboratorium Badań Materiałowch

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół ma niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które gwarantują profesjonalną jakość świadczonych usług. Laboratorium wykonuje badania zarówno w swojej siedzibie, jak i na terenie obiektów czy instalacji klienta.

Rodzaje oferowanych badań laboratoryjnych:

 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe (RT) (w tym selen Se 75) (*),
 • badania ultradźwiękowych pomiarów grubości (UT/UTT) (*),
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT) (*),
 • badania penetracyjne (PT) (*),
 • badania wizualne (VT) (*),
 • pomiar twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi (*),
 • badania makroskopowe złączy spawanych (*),
 • próba udarności, młot Charpy’ego 300J (*),
 • statyczna próba rozciągania (maszyna wytrzymałościowa 400 kN) (*),
 • statyczna próba zginania (*),
 • badania staloskopem przenośnym (spektrometr rentgenowski),
 • badania wideoendoskopem,
 • pomiary grubości powłok lakierniczych.

(*) – metody objęte uznaniem Urzędu Dozoru Technicznego

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadziliśmy do oferty laboratorium dwie unikalne usługi:

Usługa kontroli eksploatacji kotłów i instalacji przemysłowych

Kontrola eksploatacji kotłów i instalacji przemysłowych to specjalistyczna usługa doradczo-badawcza, której celem jest ocena stanu technicznego eksploatowanych urządzeń.

Usługa polega na jednorazowej lub cyklicznej kontroli obiektu. Ułatwia ona podjęcie decyzji o niezbędnych naprawach lub modernizacjach urządzeń, a także pozwala określić miejsca zagrożone wystąpieniem awarii.

Pomaga wyznaczyć kierunki inwestycyjne i wypracować strategię na przyszłość. Efektem usługi jest raport zawierający wyniki badań, który w czytelny sposób prezentuje wnioski oraz zalecenia.

 

Dowiedz się więcej

Usługa punktowej kontroli jakości i zgodności dla inwestycji energetycznych

Kontrola jakości i zgodności inwestycji energetycznych to kompaktowa usługa doradczo-kontrolna. Ma charakter punktowy – uruchamiana jest w kluczowych dla inwestycji momentach. Wspieramy inwestorów naszą wiedzą, doświadczeniem oraz, w razie potrzeby, zapleczem badawczym. Kontrolujemy poszczególne etapy inwestycji, sprawdzając jakość i zgodność realizowanych przez wykonawcę/-ów prac. Sprawdzamy dostawy, prace spawalnicze, zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową i wymogami kontraktu, weryfikujemy raporty z badań NDT zrealizowanych przez wykonawcę/-ów inwestycji, wykonujemy inne czynności kontrolne uzgodnione z klientem. Tworzymy raporty z poszczególnych etapów prac, które stają się podstawą do odbioru lub zlecenia poprawek w procesie inwestycyjnym. W przeciwieństwie do funkcji inżyniera kontraktu przeprowadzamy niezbędne kontrole oraz zapewniamy wsparcie punktowo, co pozwala dostosować usługę do potrzeb i budżetu inwestora.

Usługa realizowana jest przez personel laboratorium Energoserwis SA.

 

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do kontaktu

Michał Ferdynus
Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Kom. +48 887198667
laboratorium@energoserwis.eu

 

 

Zgodnie z Art. 32 c. pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe podaje się do wiadomości informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Informacja za rok 2023 W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy o:
– Braku narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące.
– Braku negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
– Braku uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego.

02 stycznia 2024

UE logo