Laboratorium Badań Materiałowych

Certyfikowane Laboratorium Badań Materiałowych utworzone zostało w 2001 r. i działając w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17025 posiada uznanie UDT. Cały personel Laboratorium Badań Materiałowych posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które gwarantują profesjonalną jakość świadczonych usług. Laboratorium wykonuje badania zarówno w swojej siedzibie, jak i na obiektach i instalacjach Klienta.

Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe (RT), (w tym selen Se 75)(*),
 • badań ultradźwiękowych i pomiarów grubości (UT/UTT) (*),
 • badań magnetyczno-proszkowych (MT) (*),
 • badań penetracyjnych (PT) (*),
 • badań wizualnych (VT) (*),
 • pomiar twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi (*),
 • badań makroskopowych złączy spawanych, mikroskop stereoskopowy (*),
 • próba udarności, młot Charpy’ego 300J (*),
 • statyczna próba rozciągania, maszyna wytrzymałościowa 400 kN (*),
 • statyczna próba zginania (*),
 • badań staloskopem przenośnym, spektrometr rentgenowski,
 • badań wideoendoskopem,
 • pomiary grubości powłok lakierniczych.

(*) – metody objęte uznaniem UDT

Zgodnie z Art. 32 c. pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe podaje się do wiadomości informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Informacja za rok 2022
W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy o
• Braku narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące.
• Braku negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
• Braku uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego.

9 stycznia 2023

Ultrasonic test to detect imperfection or defect of steel plate in factory, NDT Inspection.
LBM1